Stire 8 March 2023

Peste 100 de organizații neguvernamentale îi cer președintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea care restrânge accesul ONG-urilor la justiție

112 organizații neguvernamentale din România au semnat o scrisoare deschisă prin care îi cer președintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea care le limitează accesul ONG-urilor la justitie pe teme privind protecția mediului, drepturile omului, protecție socială, implicare civică și comunitară, drepturile minorităților sexuale, drepturile persoanelor cu dizabilități, educație, sport, etc.

De asemenea, semnatarii, printre care se numără Asociația Declic, Asociația BankWatch România, Funky Citizens, Dăruiește Viață, Agent Green, FDSC – Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile, îi cer președintelui Iohannis să sesizeze Curtea Constituțională, pentru că legea contestată încalcă cel puțin 4 articole din Constituție, printre care liberul acces la justiție și libertatea de exprimare și la asociere.

Este vorba despre Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, precum şi pentru completarea art.64 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adoptată de Parlament la finalul anului 2022.

”Nu exagerăm afirmând că toate aceste abateri vădite și grave ale
legiuitorului, comise prin intermediul Pl-x 317/2022, reprezintă inclusiv o cenzură
adusă organizațiilor nonguvernamentale, ceea ce este inadmisibil, după cum se
arată expres la art. 30 alin. (2) din Constituție, care statuează că cenzura de orice fel
este interzisă”, se arată în scrisoarea adresată președintelui.


SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ  ADMINISTRAȚIEI PREZIDENȚIALE

În atenția Președintelui României,
Dl. KLAUS IOHANNIS

referitoare la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, precum şi pentru completarea art.64 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  (în continuare cu nr.
de înregistrare de la Camera Deputaților “Pl-x 317/2022”)

Prin care vă solicităm:

 1. În temeiul art.77 din Constituție, să dispuneți trimiterea Pl-x 317/2022 spre reexaminare  către Parlamentul României.
 2. . În temeiul art. 146 din Constituție și al art. 15 din Legea nr. 47/1992, să dispuneți sesizarea Curții Constituționale cu obiecția de neconstituționalitate a Pl-x 317/2022;

Având în vedere următoarele:

CONSIDERENTE

Pl-x 317/2022 încalcă flagrant art. 21, art. 30, art. 40 și art. 148, din Constituția
României, republicată.
De asemenea, Pl-x 317/2022 nesocotește obligațiile și responsabilitățile României
față de Uniunea Europeană, prin nerespectarea dispozițiilor cuprinse în art 114, art.
352 TFUE, art. 7,8, 11 și 12 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
O lege care forțează stabilirea unor reguli procesual-civile mult mai stricte de
contestare a actelor administrative pentru o categorie de persoane juridice, cu
încălcarea principiului proporționalității, limitează posibilitatea de exercitare a
activității acestor organisme sociale interesate, implicit afectând în substanța sa
dreptul la liberă asociere și libertatea de exprimare a acestor entități.
Mai mult, stabilirea unor termene fixe pentru formularea cererilor incidentale în
proces care contrazice rațiunea reglementării lor prin Codul de procedură civilă,
contravine normelor de tehnică legislativă, putând duce la ambiguitate și confuzie în
aplicarea legii.
Pl-x 317/2022 contrazice vădit următoarele texte constituționale:

 •  At. 21 din Constituție, privind dreptul de acces la instanță al intervenienților
 •  Art. 30 din Constituție, privitor la libertatea de exprimare 
 •  Art. 40 din Constituție, referitor la dreptul de asociere
 •  Art. 148 din Constituție ce consacră principiul priorității dreptului Uniunii Europene

În expunerea de motive se susține că „…în momentul actual, în contextul
reglementărilor legale în vigoare, se generează un dezechilibru major între ONG-uri
și investitori. ONG-urilor li se conferă calitate procesuală activă, li se prezumă
interes, li se stabilesc taxe de timbru modice, li se stabilesc termene foarte permisive
în care să atace actele vizate. Aceasta situație profund nedreaptă trebuie
reechilibrată prin responsabilizarea acestor ONG-uri și a membrilor lor fondatori, (…)
prin stabilirea unor termene ferme în care acțiunile privind atacarea actelor
administrative să poată fi inițiate.”
În primul rând, proiectul de lege are ca premisă o situație nereală.
ONG-urilor nu li se prezumă interesul sau calitatea procesuală, nici nu li se stabilesc
taxe de timbru modice, ci sunt tratate exact ca orice alt justițiabil care trebuie:

 •  Să-și dovedească calitatea procesuală și interesul legitim privat în condițiile hotărârii ICCJ nr. 8/2020;
 •  Să plătească taxa judiciară de timbru stabilită de OUG nr. 80/2013.

Responsabilizarea la care face referire proiectul de lege reprezintă o sancțiune la
adresa organizațiilor neguvernamentale, instituind o premieră în dreptul românesc: 
prezumția de rea-credință cu privire la toate organizațiile neguvernamentale. 
Subliniem că expunerea de motive trebuia să fie în conformitate cu legea și să ofere
o justificare clară și legală a propunerii legislative.
În condițiile în care prezenta expunere de motive conține informații false, inexacte, nu
aduce o justificare adecvată și este contrară unui principiu fundamental de drept
(prezumția bunei-credințe), întreaga lege este neconstituțională.
În acest sens este și jurisprudența Curții Constituționale:

 • Decizia nr. 258/2006 a Curții Constituționale a României, în care s-a decis că o ordonanță privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor este neconstituțională, deoarece expunerea de motive  nu oferea o justificare adecvată a necesității și proporționalității limitărilor impuse de lege.

Expunerea de motive încalcă următoarele principii:

 1. Principiul justificării: Expunerea de motive trebuie să ofere o justificare
  legală și rațională a necesității și proporționalității legii propuse. Prezenta
  expunere de motive vizează responsabilizarea organizațiilor
  neguvernamentale, legiuitorul etichetând organizațiile neguvernamentale ca
  fiind de rea-credință, iar nu portavoce a societății civile. O asemenea
  justificare încalcă principiul fundamental conform căruia buna-credință se
  prezumă.
 2. Principiul coerenței: Expunerea de motive trebuie să nu includă informații false sau inexacte. Se susține în expunerea de motive că organizațiile neguvernamentale ar avea un regim preferențial în instanță , că s-ar prezuma interesul, or aceste informații nu sunt reale, organizațiile fiind obligate să-și dovedească ca orice altă parte în proces legitimitatea procesuală. În condițiile în care expunerea de motive este viciată, nu încape îndoială că legea este neconstituțională.
 3. Principiul respectării drepturilor fundamentale: Expunerea de motive ar fi trebuit să includă o analiză a impactului legii asupra drepturilor organizațiilor neguvernamentale (de asociere, libertate de exprimare și acces la justiție).

Următoarele articole din PL-x 317/2022 afectează drepturile fundamentale ale
organizațiilor neguvernamentale (dreptul la liberă asociere și libertatea de exprimare,
consacrate la art. 40 și 30 din Constituția României):

 • Art. I pct. 7 Pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru formularea plângerii prealabile, dacă aceasta mai este obligatorie, este de 30 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate, reglementată conform art. 7 alin. (234) din prezenta lege, iar termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală este de 60 de zile şi se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluţionare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima.
 • Art.II, care introduce un nou alineat în cadrul art. 64 din Legea nr. 350/2001, prin care se prevede că pentru organismele sociale interesate, dreptul de a ataca hotărârile de aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se prescrie în termen de 1 an de la data aprobării.

Încălcarea dreptului de acces la instanță pentru intervenienți. Art 21 din
Constituție. Încălcarea normelor de tehnică legislativă. Art. 14 din Legea nr.
24/2000
.

Codul de procedură civilă reglementează la art. 61-67 Codul de procedură civilă
formele de intervenție voluntară în proces.
Potrivit 62 Cod de procedură civilă, termenul limită până la care poate fi introdusă
cererea de intervenție principală este închiderea dezbaterilor pe fond (în
contenciosul administrativ, aceasta este inadmisibilă în lipsa îndeplinirii procedurii
prealabile și a dovedirii legitimității procesuale).

Iar conform art. 63 alin. (2) Cod de procedură civilă, intervenția accesorie poate fi
făcută până la închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecății, chiar și în căile
extraordinare de atac.

Rațiunea pentru care legiuitorul a prevăzut aceste termene mai generoase pentru
intervenienți este aceea că aceștia află mai târziu de proces, iar un stat de drept
trebuie să acorde intervenienților dreptul de acces la o instanță.

Art. I pct. 7 din Pl-x 317/2022 este profund neconstituțional, întrucât stabilește același
termen de 60 zile de la răspunsul la plângerea prealabilă pentru formularea cererii de
intervenție accesorie, golind practic de conținut această instituție juridică.

În altă ordine de idei, această prevedere încalcă și art. 14 din Legea nr. 24/2000
referitoare la unicitatea reglementării în materie, fiind obligatoriu ca  termenele pentru
formularea cererilor de intervenție să fie cuprinse în Codul de procedură civilă.

Încălcarea dreptului la liberă asociere și libertatea de exprimare. Art. 40 și art.
30 din Constituția României.

Nu exagerăm afirmând că toate aceste abateri vădite și grave ale legiuitorului,
comise prin intermediul Pl-x 317/2022, reprezintă inclusiv o cenzură adusă organizațiilor nonguvernamentale, ceea ce este inadmisibil, după cum se arată
expres la art. 30 alin. (2) din Constituție, care statuează că cenzura de orice fel este
interzisă. Organizațiile nonguvernamentale au rolul de portavoce a societății civile, iar
această realitate trebuie respectată de legiuitor. Organizațiile nonguvernamentale
acționează pentru binele societății, astfel cum ar trebui să facă și autoritățile statale,
un exemplu negativ fiind tocmai Pl-X 317/2022.

În aceeași măsură proiectul de lege încalcă și dreptul la libera asociere, organizațiile
neguvernamentale fiind limitate drastic în activitatea lor, prin instituirea pentru
contestarea actelor nelegale ale autorităților a unor termene nerezonabile care se
raportează la momente subiective.

Nu există o justificare adecvată și legală în acord cu principiul proporționalității pentru
reducerea termenelor pentru organizațiile neguvernamentale.

Semnatari:

Asociația Declic
ACMA Betania Bîrlad
ActiveWatch
Agent Green
Ambasada Sustenabilității în România
Asociata People
for Sport Romania
Asociatia A.R.T. Fusion
Asociatia Anastasia Ioana
Asociația Art Conservation Support
Asociația association Bright Future For Every Child
Asociația Atelier Ad Hoc
Asociația Ateliere Fără Frontiere
Asociatia Autism Voice
Asociatia Avangarde
Asociatia AVATAR
Asociația Bankwatch România
Asociaţia Bună Ziua Copii din România
Asociația Centrul de Training, Consultanță și Mediere Onești
Asociația City Makers
Asociația CIVICA
Asociatia Club Sportiv Climb Again
Asociația Colectiv GTG 3010
Asociația Colors
Asociația Corabia cu Arhitectură
Asociația de dezvoltare personală Grigore Popa (Școala de joacă)
Asociația de Scleroză Multiplă din România
Asociatia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafarul, Neamt
Asociatia de  Scleroza Multipla Valcea
Asociatia E-Civis
Asociatia Euro-Asiatica de Consultanta si Inovare
Asociația Filantropia Oradea
Asociația Iele-Sânziene
Asociația Incluziune pe Bune
Asociatia Inima Copiilor

Asociația Institutul de Cercetare Făgăraș
Asociația Izsák Művek
Asociația La Firul Ierbii
Asociatia Librarul cu papion
ASOCIAȚIA M.A.M.E.
Asociația Mai Mult Verde
ASOCIATIA MAINI INTINSE
Asociația Mișcare de Tabără Yuppi
Asociația MozaiQ LGBT
Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Iași
Asociația Necuvinte
Asociatia non-guv Maria Beatrice
Asociatia O Secunda de Bine

Asociația Parcul Natural Văcărești
Asociația Partener pentru Tine
Asociația Pe Scurt
Asociația Pe Stop
Asociația pentru copii cu dizabilități – Mă Bucur de Viață
Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor
Asociația pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere – D.E.I.S.
Asociatia pentru Integrare Sociala si Protectia Mediului FeedBack Brasov
Asociația pentru recuperare și consiliere din adicții și dependențe (ARCADE)
Asociatia Platforma Acceptarea Păgână (Platforma Pagan Acceptance)
Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat
Asociatia PRO-VOLUNTARIAT
Asociația ProXpert Râmnicu Vâlcea
Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică
Asociația Salvează o inimă
Asociatia Saraci Anonimi
Asociatia Suport Mastocitoza Romania
Asociatia Tara Tinerilor Uniti
Asociația Teatrul Experimental Senzorial
Asociatia THE NEW PAGAN DAWN
Asociația turistică sportivă civică și ecologistă CLUBUL DE CICLOTURISM
”NAPOCA” (CCN)
Asociatia Varus Equin
Asociația Vatra cu idei
Asociația Volens

Asociatia Young Initiative
Asociația Zambetul Evei
Centrul pentru Jurnalism Independent
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
Comunitatea ONedu România
Consiliul Tineretului din România
Corupția Ucide
CS Aktiv Ramnicu Valcea
Dăruiește Viață
DAVIDLINUM
FDSC – Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile
Federatia Bancilor pentru Alimente din Romania-FBAR

Federația Bicicliștilor din România (FBR)
Federația Fundațiile Comunitare din România
Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS
Federația Tinerilor Basarabeni (F.T.B.)

Fundația Acasă în Muscel
Fundația Comunitară București
Fundația Comunitară Galați
Fundația Comunitară Iași
Fundația Comunitară Oradea
Fundația Comunitară Prahova
Fundația Comunitară Timișoara
Fundatia Comunitara Valcea
Fundația de Scleroză Multiplă Bihor
Fundatia de Sprijin Comunitar
Fundația Eco-Civica
Fundatia Humanitas Pro Deo Resita
Fundația Inimă de Copil
Fundația Mihai and Maria Frățilă
Fundația Regală Margareta a României
Fundația Romanian Angel Appeal
Funky Citizens
GHEPart

Inițiativa România
Sindicatul Învățământului Preuniversitar Timiș